Docker部署fastdfs文件服务器(鲲鹏服务器)

1.1    Docker部署fastdfs文件服务器(鲲鹏服务器)
1.1.1      下载镜像
docker image pull season/fastdfs
 
1.1.2      创建目录
rootDir=/opt/data1
mkdir -p $rootDir/fastdfs/etc/
mkdir -p $rootDir/fastdfs/data/storage_data
mkdir -p $rootDir/fastdfs/data/store_path
mkdir -p $rootDir/fastdfs/data/tracker_data
 
 
目录说明:
·         etc:配置文件地址
·         storage_data:存储数据地址
·         tracker_data:存储数据地址
·         store_path:扩容
 
 
获取配置文件
 
 
 
docker run –privileged=true -ti –name fdfs_sh –net=host arm64v8/centos sh
步骤1 安装FastDFS依赖环境。
yum install gcc-c++ -y
yum install pcre pcre-devel openssl ssl-devel perl-devel -y
步骤2 安装FastDFS依赖包libfastcommon
cd /usr/local/src
wget ¯ììÝäǿȍȍg²ì¯ñbȇcÑmȍ¯†ÝÝyfä¯100ȍòbf†äìcÑmmÑnȍ†rc¯²vžȍv1ȇ0ȇ38ȇì†rȇgĈ
tar -zxvf V1.0.38.tar.gz
cd libfastcommon-1.0.38/
./make.sh
./make.sh install
步骤3 安装FastDFS
cd /usr/local/src
wget ¯ììÝäǿȍȍg²ì¯ñbȇcÑmȍ¯†ÝÝyfä¯100ȍf†äìšfäȍ†rc¯²vžȍv5ȇ11ȇì†rȇgĈ
tar -zxvf V5.11.tar.gz
cd fastdfs-5.11/
./make.sh
./make.sh install
步骤4 将配置文件复制到系统为fdfs预设的目录。
cd /usr/local/src/fastdfs-5.11/conf
cp mime.types http.conf /etc/fdfs/
步骤5 查看安装FastDFS过程中产生的可执行文件。
ls -la /usr/bin/fdfs*
显示类似如下内容表示安装成功。
-rwxr-xr-x 1 root root 381896 Jul 9 14:45 /usr/bin/fdfs_appender_test
-rwxr-xr-x 1 root root 381680 Jul 9 14:45 /usr/bin/fdfs_appender_test1